HOME > 돌핀 5호

   
 
▒ 돌핀 5호 ▒

선상 받침대(방아쇠 장착 : 순간 탈착)

  小魚, 中魚 용

  수평.수직 설치

  좌우회전, 상하 조절

  최대 취부폭 : 13cm

  재질 : 올 스텐레스,고강도 카본수지

  무게 : 450g

  가격 : 65,000원
 

제품문의 및 주문 : 011-885-7595